Skip to content
Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Latest news

Tai i Bawb - Ymgynghoriad / Housing for All - Consultation

Published: Friday 5 May 2023

Mae Strategaeth Tai Lleol Ceredigion wedi cael ei adolygu yn ystod y misoedd diwethaf.

O ganlyniad i'r gwaith hwnnw, mae'r Strategaeth Tai arfaethedig bellach wedi bod trwy'r broses fewnol ac felly rydym mewn sefyllfa i'w rhannu gyda chi i gyd fel rhan o'r Ymgynghoriad Cyhoeddus. 

Os hoffech wneud unrhyw sylwadau ar y Strategaeth Tai, byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn gwneud hynny erbyn dydd Gwener 30fed Mehefin– Strategaeth Tai | Dweud Eich Dweud Ceredigion

 

Over recent months Ceredigion’s Local Housing Strategy has been under review.

As a result of that work the proposed Housing Strategy has now been through the in-house process and as such we are now in a position to share it with you as part of the Public Consultation.

Should you wish to make any comments on the Housing Strategy, please do so by Friday 30th June – Housing Strategy | Have Your Say Ceredigion

Coronavirus/ Covid-19

Published: Thursday 19 March 2020

Oherwydd sefyllfa bresennol Covid-19, nid yw staff yr Adran Dai yn medru cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb i drafod eich sefyllfa o ran tai. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Dai a Digartrefedd, mae croeso cynnes i chi gysylltu â ni ar 01545 574123 a bydd ein staff yn hapus i’ch cynghori a’ch cynorthwyo. 

Please be aware that due to the current situation surrounding Covid-19 our Housing Staff are currently unable to discuss your housing situation face to face.  Should you have any questions surrounding Housing and Homelessness, please do not hesitate to contact us on 01545 574123 where our staff will be happy to advise and assist you.